Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)

D iğer sağlık personeli (DSP) ya da diğer adıyla iş yeri sağlık personel/hemşiresi; iş yeri hekimine yardımcı olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlamak, değerlendirmek, izlemek ve yönlendirmekle görevli olup, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar. Çalışanların sağlık ve çalışma geçmişlerini özetle işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve iş yeri hekiminin yaptığı muayene işlemlerinde yardımcı olur.


İş yeri bina ve eklentilerinde hijyenik şartların takip edilip denetlenmesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışır. Özel politika gerektiren çalışanların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar, ilk yardım hizmetlerinin yapılmasında iş yeri hekimi ile birlikte çalışır, çalışanların sağlık eğitiminde görev almak diğer sağlık personellerinin görevleri arasında yer alır.


İş yeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek, iş yerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak da bu personellerin görevidir.

DSP'lerin görevleri özetle; işyeri hekimine asistanlık yapacak şekilde; iş sağlığı kayıtlarının tutulması, Revir Hizmetleri, Pansuman, Aşılama Çalışmaları, Enjeksiyon, Eğitim ve Danışmanlıktır.

heartbeat

DSP Çalışma Süresi Hesaplama

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'in "Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri" adlı 19. maddesine göre yapılır.

MADDE 19 - (1)Diğer sağlık personeli, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin yalebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Maki OSGB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız.