Gezici İSG Aracı Hizmetleri

Mobil Sağlık

İ ş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü'nce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG hizmetleri; mezkur kanun kapsamında İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGM) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB'ler bu hizmeti Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunabilirler. Gezici İSG araçları başka bir kişi ve kurum/kuruluşlarından hizmet alımı yöntemiyle de sunulabilirler. Maki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen tüm periyodik muayene hizmetlerini T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve tam donanımlı mobil sağlık araçlarımızla etkin ve hızlı bir şekilde firmalarınıza ulaştırmaktayız. Araçlarımız içindeki cihazların düzenli olarak kalibrasyonu yaptırılmakta olup cihazlarımızın hepsi yenidir.

MAKİ Mobil Sağlık Tarama Aracı

Maki OSGB olarak mobil sağlık tarama aracı ile, çalışanların sağlık taramaları ve kontrolleri iş yerinizde gerçekleştirilerek herhangi bir iş kaybı yaşanmadan uzman personelimiz kontrolünde sağlık hizmetleri verilmektedir. Mobil sağlık aracının tercih edilmesinin en önemli nedeni, iş yerlerine sağladığı zaman ve iş gücü tasarrufudur. Çalışanların fiziki muayene ve sağlık raporları işe girişle birlikte başlar, iş yeri tehlike sınıfına göre değişim göstermekle birlikte çalışma hayatı boyunca devam eder. Maki OSGB, konusunda uzman sağlık kadromuzla bizzat iş yerinizde hem yasal yönden yapılması gereken test ve kontroller konusunda size danışmanlık ediyor hem de gerekli sağlık hizmetlerini iş yerinizde iş akışını aksatmaya sebebiyet vermeden gerçekleştiriyor, sonuçları yorumluyor ve aynı zamanda yıl boyu periyodik kontrollerini de iş yerinizde takip ediyoruz.

Mobil Sağlık Tarama Aracı ile Çalışanların Periyodik Sağlık Kontrolleri

İş yerlerinde çalışanlara ilk işe girişte alınan sağlık raporu yetmeyecek, periyodik zamanlarda (çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir) sağlık muayenesi olmak zorundadır. Eğitimi sağlanmış kalifiyeli personel istihdam etmenin yanında çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları ve ilerde oluşabilecek meslek hastalıkları tespit edilerek çalışanın maksimum verimliliğinin sağlanması hem yasal bir zorunluluk hem de iş kalitesi ve performansı açısından çok önemlidir.

Mobil Sağlık Taramaları

• Mobil sağlık hizmetleri istediğiniz gün ve saatlerde iş yerinize gelinerek çalışanlarınızın sağlık kontrolleri gerçekleştirilir.
• Mobil sağlık hizmeti ile hem çalışanlarınızın sağlını kontrol ettirir hem de iş gücü kaybını önlersiniz.
• Mobil Sağlık Tarama Aracımız Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) onaylıdır.
• Yetkin sağlık personelleri tarafından sağlık taramaları gerçekleştirilir.
• Yapılan testler uzman hekimlerimiz tarafından kontrol edildikten sonra sonuçlar iş yerinize gönderilir.
• İş yeri hekimliği hizmeti verdiğimiz firmaların raporları iş yeri hemimiz tarafından incelenerek sağlık kontrolleri yapılır.

Sağlık Taraması Aracımızda

• PA Akciğer Grafisi
• Odyometri
• Hemogram
• Solunum Fonksiyonu Testi
• Tetatnoz Aşısı
• EKG
• Göz muayenesi
• Tam idrar tahlili
• Kan grubu kartı
• Portör muayeneleri
• Tüm Biyokimya Tetkikleri
• Tüm Mikrobiyoloji Tetkikleri

hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarının öngördüğü tüm laboratuvar testleri de yapılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 - İşveren;
a) Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde
2) İş değişikliğinde
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Sağlık Taraması Aracımızda

• PA Akciğer Grafisi
• Odyometri
• Hemogram
• Solunum Fonksiyonu Testi
• Tetatnoz Aşısı
• EKG

• Göz muayenesi
• Tam idrar tahlili
• Kan grubu kartı
• Portör muayeneleri
• Tüm Biyokimya Tetkikleri
• Tüm Mikrobiyoloji Tetkikleri

hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarının öngördüğü tüm laboratuvar testleri de yapılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlık Gözetimi

MADDE 15 - İşveren;
a) Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde
2) İş değişikliğinde
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.